ST三星:2011年半年度财务报告_白云山(600332)_公告正文_财经

ST三星:2011年度半年度财务报告

深圳赛格三星股份股份有限公司

深圳赛格三星油灰股份有限公司,2011年度财务报告

深圳赛格三星股份股份有限公司

2011年度财务报告

2011 年 8 月

1

深圳赛格三星股份股份有限公司

深圳赛格三星油灰股份有限公司, LTD.                              2011年度财务报告

财务状况表

2011年6月30日

会企01表

编制单位:深圳赛格三星股份股份有限公司                                               单位:元

资   产                脚注五    晚期的数                  年终数

游资:

货币资金                                    (一)    30,323,           33,674,

买卖性堆积融资                                                –                       –

应收账户票据                                    (二)     3,500,              700,

应收账户赞颂                                    (三)

预付货款特别基金管理机构                                    (四)      250,               802,

应收账户利钱                                                      –                       –

应收账户红利                                                      –                       –

其余的应收账户款                                  (五)      464,               435,

存货                                        (六)      294,               368,

一年内期满的非游资

其余的游资

游资一共                                      34,832,           35,980,

非游资:                                                    –                       –

可供出卖堆积融资                                              –                       –

懂得至期满花费                                                –                       –

一世纪一次的应收账户款                                                    –                       –

一世纪一次的股权花费                                                  –                       –

花费性真实情况                                                  –                       –

固定资产                                    (七)   353,590,          358,700,

在建工程                                                      –                       –

工程物质                                                      –                       –

固定资产清算                                                  –                       –

生产率生物质产

油气资产

无形资产                                    (八)    42,212,           42,720,

开门花费                                                      –                       –

友好                                                          –                       –

一世纪一次的递延费用                                                  –                       –

递延所得税资产                                                –                       –

其余的非游资                                                –                       –

非游资一共                                   395,802,          401,420,

资产一共                                    430,635,          437,401,

单位负责人:胡建平               财务负责人:邢春琪         报告机构负责人:黄红芳

2

深圳赛格三星股份股份有限公司

深圳赛格三星油灰股份有限公司, LTD.                                    2011年度财务报告

财务状况表(续)

2011年6月30日

会企01表

编制单位:深圳赛格三星股份股份有限公司                                                      单位:元

义务及所有者权益(或股东权益)          脚注五      晚期的数                   年终数

流畅义务:

短期专款                                                           –                        –

买卖性堆积义务

周旋票据                                                           –                        –

周旋赞颂                                       (十)       2,519,             2,549,

预收特别基金管理机构                                    (十一)       16,760,                19,

周旋劳工薪酬                                (十二)       42,039,            44,093,

应交税务费                                    (十三岁)        5,153,             3,522,

周旋利钱                                    (十四的记号)          153,               168,

周旋红利                                                           –                        –

其余的周旋款                                  (十五个人组成的橄榄球队)       16,415,            13,103,

一年内期满的非流畅义务                      (十六)      100,000,           100,000,

其余的流畅义务                                                       –                        –

流畅义务一共                                          183,042,           163,457,

非流畅义务:

一世纪一次的专款                                                           –                        –

周旋联系                                                           –                        –

一世纪一次的周旋款                                                         –                        –

专项周旋款

估计义务                                    (十七)        5,131,             6,234,

递延所得税义务

其余的非流畅义务                                                     –                        –

非流畅义务一共                                          5,131,             6,234,

义务一共                                            188,173,           169,691,

所有者权益(或股东权益)

实收本钱(或公平)                          (十八)      896,671,           896,671,

本钱公积                                    (十九点钟)      781,481,           781,481,

减:库存股                                                         –                        –

盈余公积                                    (二十)      157,709,           157,709,

未分配利润                                 (二十一)   -1,593,401,        -1,568,153,

所有者权益(或股东权益)一共                          242,461,           267,709,

义务和所有者权益(或股东权益)一共                  430,635,           437,401,

单位负责人:胡建平                  财务负责人:邢春琪            报告机构负责人:黄红芳

3

深圳赛格三星股份股份有限公司

深圳赛格三星油灰股份有限公司, LTD.                                        2011年度财务报告

利      润     表

2011年1-6月

会企02表

编制单位:深圳赛格三星股份股份有限公司                                                            单位:元

项    目                          脚注五    今年数              头年同学时

一、营业收益                                            (二十二)    2,387,          53,074,

减:营业本钱                                        (二十二)    1,320,          63,130,

营业税金及附加                                  (二十三岁)      128,             144,

销货费用                                                             –             1,50

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注